tandem@tandemconsultors.com
TANDEM CONSULTORS EMPRESARIALS

 ASSESSORIA FISCAL

 

OBJECTIUS
La nostra assistència en la determinació de les polítiques i pràctiques fiscals a seguir tant en l'àmbit empresarial com en l'àmbit privat. Planificació i seguiment de les mateixes.

Assessorament i confecció de les declaracions mensuals, trimestrals o anuals i les cartes de pagament dels imposts que li són aplicables. Tot això a partir de la informació comptable i d'un altre tipus que ens proporcionaria l'empresa.
 

ABAST DEL NOSTRE TREBALL

Àmbit empresarial

ì

Preparació de les declaracions periòdiques, corresponents als imposts directes i indirectes, pels quals hagi de liquidar la companyia. En concret i a tall d'exemple: Imposat sobre el Valor Afegit, Intrastat, Relació d'operacions amb tercers, Impost sobre Societats, etc.

ì

Seguiment i control del compliment de les obligacions formals de la companyia, amb incidència en l'esfera tributària.

ì

Consulta sobre qualsevol tema relatiu als tributs que poden afectar les empreses, reunions per contrastar conclusions, actualització de criteris, etc.

ì

Anàlisi i seguiment del pressupost econòmic confeccionat per l'empresa i de les seves implicacions fiscals.

ì

Anàlisi de la situació global de l'empresa a través d'un PRETANCAMENT dels estats financers corresponents a 30 de setembre, amb la finalitat d’adequar definitivament els criteris i estratègies fiscals de l'exercici abans del tancament.

ì

Inspeccions tributàries. Recursos en via administrativa i contenciós administrativa.

ì

Tributs locals ( Plusvàlues municipals, IAE, Impost sobre Béns Immobles, etc.)

ì

Assessorament en la transmissions d'empresa, fusions, escissions i aportacions de branca d'activitat. Reorganització empresarial.

ì

Assessorament fiscal en la creació de fundacions privades i entitats sense ànim de lucre. ( associacions, ONG, etc.).

ì

Assessorament fiscal en la creació de Cooperatives, Societats Agràries de Transformació i Societats Laborals.

ì

Tributació de col•lectius professionals.

ì

Organització i suport de departaments fiscals interns.

ì

Auditoria fiscal. Verificació de la situació tributària de l'empresa, riscs i obligacions.

ì

Estudi i assessorament de societats patrimonials.

Àmbit privat

ì

Estudi i assessorament en la successió d'empreses familiars.

ì

Planificació i Liquidació d'herències. Planificació i estalvi fiscal en donacions.

ì

Declaracions de Renda i Patrimoni.

ì

Tributació de No Residents.

ì

Inspeccions tributàries.

 ASSESSORIA LABORAL

 

 

 

 
 
 
OBJECTIUS
Assessorament en els àmbits del dret laboral i de seguretat social orientat a l'avaluació i implantació dels processos i mecanismes necessaris per al desenvolupament d'una adequada gestió i administració de personal.
 
 

ABAST DEL NOSTRE TREBALL

Contractació, nòmines, cotització

ì

Formalització i legalització contractes laborals

ì

Anàlisi contractació i obtenció bonificacions previstes en legislació vigent.

ì

Autorització de la TGSS per operar mitjançant sistema R.E.D
- altes treballadors, baixes i variacions de dades
- tramitació certificats situació de cotització
- transmissió cotitzacions socials
- informes vida laboral i gestió saldos creditors

ì

Comunicació i seguiment davant de mútues patronals i INSS contingències de I.T.

ì

Confecció de nòmines i butlletins de cotització règim general.

ì

Confecció resum mensual de costos salarials

ì

Confecció liquidacions trimestrals IRPF i resum anual.

Riscs laborals, legalitzacions, eleccions i prestacions

ì

Implantació en col•laboració amb les Mútues Patronals sistemes d'avaluació i prevenció riscs laborals.

ì

Elaboració i tramitació davant de TGSS expedients inscripció d'empreses.

ì

Assessorament i coordinació eleccions delegats de personal i comitè empresa.

ì

Règims especials. Contractació, afiliació i assessorament.

ì

Gestió davant de Dep. Treball Generalitat i Inspecció obertures centres de treball.

ì

Tramitació davant d'INSS expedients en sol•licitud prestacions:
- Jubilació, invalidesa, maternitat, viduïtat.

Assumptes contenciosos

ì

Assistència i representació davant d'Inspecció de Treball.

ì

Tramitació expedients regulació d'ocupació

ì

Representació i defensa davant de CEMAC i Jutjat del Social.

ì

Representació i defensa davant de la Jurisdicció contenciós-administrativa.